Het MEC Staf Versluys zoekt een directeur

 

Directeur MEC Staf Versluys (niveau A5a-A5b) Voltijdse mandaatfunctie (4 jaar). Onbepaald verlengbaar telkens voor 4 jaar.

 

 
 

INFORMATIE AANWERVINGSEXAMEN
 • voorwaarden (algemene voorwaarden - specifieke voorwaarden)
 • functiebeschrijving
 • salarisschaal
 • selectieprogramma
 • kandidaatstelling
 • contactpunt verdere info
 

 

 
 

VOORWAARDEN 

algemeen:

Om toegang te krijgen tot een functie bij het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, moeten kandidaten:
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 
Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen
 
De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 3°, moet in overeenstemming met artikel 27 van het koninklijk besluit van 28/05/2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene.
 
Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten:
1° de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
2°voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966;
3° slagen voor de selectieprocedure
4° voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is voor de functie in de graad van A5a-A5b.
 
 

specifieke voorwaarden:

De specifieke voorwaarden voor de functie van Directeur MEC Staf Versluys (niveau A5a-A5b) zijn de volgende:
 
 1. Minstens in het bezit zijn van een masterdiploma, een diploma van Universitair Onderwijs of een diploma van het Hoger Onderwijs van twee cycli of daarmee gelijkgesteld. Kandidaten die niet beschikken over het vereiste masterdiploma kunnen worden toegelaten tot de selectie mits zij slagen voor een capaciteitstest.
 2. Minimaal 4 jaar professionele leidinggevende ervaring binnen de sector van MICE, toerisme, cultuur of de evenementsector.
 3. Slagen in een aanwervingsexamen
 
 
 
 

FUNCTIEBESCHRIJVING – wat verwachten we? 
 

1.Benaming van de functie

directeur MEC Staf Versluys
 

2.Doelstelling

 

De directeur is als hoofd van het personeel van het MEC Staf Versluys verantwoordelijk voor het goed functioneren van het centrum in al haar kernaspecten: MICE, toerisme en cultuur. Je ontwikkelt en realiseert – samen met het directiecomité – de visie en het strategisch beleid.  De directeur is tevens de schakel tussen de diverse diensten en de Raad van Bestuur.
 

3.Kernresultaatsgebieden

 
 
Strategie en beleid   Ontwikkelen en implementeren van de missie, visie en het strategische beleid van het MEC Staf Versluyscentrum
 
Dit omvat ondermeer volgende taken :
 • Je hebt een eigen actieve inbreng in het uitdenken van de toekomstige visie en strategie, rekening houdend met de nieuwste tendensen in de wereld van kunst, cultuur, toerisme en MICE.
 • Je bereidt de beleidsplanning voor - meerjarenplan vertaald in actieplan met SMART-doelen en bijhorende indicatoren - en bepaalt wat nodig is om de ambities van het centrum waar te maken.
 • Je ent en implementeert de strategie vertrekkend vanuit de missie en visie van de organisatie
 • Je bereidt concrete dossiers voor en legt deze ter goedkeuring voor aan het directiecomité 
 • Je stuurt bij waar nodig
 • Je doet voorstellen voor het jaarlijkse sales- en marketingplan en - budget
Medewerkers en organisatie     Uitvoeren van algemene en overkoepelende leidinggevende taken teneinde een optimale werking van de dienst te waarborgen
 
Dit omvat ondermeer volgende taken :
teamdoelstellingen vertalen naar concrete doelstellingen voor de medewerkers vanuit het streven naar een gezamenlijk resultaat
coachen en begeleiden van de verantwoordelijken van de (sub)diensten volgens de principes en richtlijnen van het HR-beleid
bewaken en opvolgen van de algemene richtlijnen in verband met personeelsbeleid binnen de afdeling
initiëren en begeleiden van veranderingsprocessen binnen de afdeling of sector
brengen van energie en dynamiek binnen het centrum, versterken van de samenhorigheid
de algemene sfeer en collegialiteit positief beïnvloeden en als bemiddelaar optreden waar nodig
zorgen voor een duidelijke formulering van taken, rollen,   
opdrachten en verantwoordelijkheden
openstaan voor vragen van de medewerkers
helpen oplossen van conflicten indien nodig
Netwerking     Het offline en online leggen en onderhouden van contacten die van belang kunnen zijn bij het realiseren van de gestelde doelen
 
Dit omvat ondermeer volgende taken :
je bent het gezicht van het MEC Staf Versluys naar bedrijven toe en verantwoordelijk voor de saleswerking gericht op het aantrekken van Meetings, Incentives, Congressen en Events (MICE) en aanverwante projecten zoals beurzen (intern en extern) bv. organisatie van horecabeurs; Afro Caribbean Festival, …
je hebt een eigen netwerk binnen de bedrijvenmarkt en breidt dat regelmatig uit.
je exploreert en prospecteert met het oog op het vlot identificeren van sales opportuniteiten op vlak van meetings, incentives, congressen en events
je initieert specifieke marketinginitiatieven gericht op de MICE doelgroep en volgt deze op
je vertaalt deze opportuniteiten naar leads, bevestigde dossiers en samenwerkingsinitiatieven
Coördinatie werking   Coördineren en leiden van het team met het oog op een kwaliteitsvolle, vernieuwend en klantgerichte aanbod
 
Dit omvat ondermeer volgende taken :
je coördineert de planning en de programmatie van het MICE gebeuren samen met de culturele en toeristische activiteiten in het centrum en dit in samenwerking met het diensthoofd
je coördineert de promotie bij het grote publiek met als doel een gevarieerd programma aan te bieden en het culturele leven te stimuleren door innoverende en experimentele initiatieven een kans te bieden
je neemt initiatieven en stimuleert ook inwoners (en toeristen) om hierin mee te denken en hun behoeften te formuleren.
je bouwt eventueel samenwerkingsinitiatieven uit met andere partijen met als doel partnerschappen te ontwikkelen, het (culturele) draagvlak te vergroten en meerwaarde te creëren
Facility   Garanderen van de praktisch en technisch aangepaste infrastructuur met het oog op efficiënt behalen van de doelstellingen
 
Dit omvat ondermeer volgende taken :
je treedt op als een goede huisvader (-moeder) voor de volledige infrastructuur waar jij verantwoordelijk voor bent
je doet de nodige voorstellen voor het in stand houden hiervan en het aanpassen/herinrichten in functie van de huidige en toekomstige noden van de gebruikers en klanten
je benut en exploiteert optimaal de infrastructuur van het MEC Staf Versluys om er daadwerkelijk een ontmoetingsplek van te maken.
Administratie en financiën   Het beheren van de financiële middelen en administratieve processen, leidend tot een gezonde bedrijfsvoering en ondersteunend aan de organisatiedoelen
 
Dit omvat ondermeer volgende taken :
in samenspraak met de boekhouder ben je mee verantwoordelijk voor de opmaak van de (meerjaren)begroting
je volgt het budget op met als doel het  zorgen voor een gezond financieel beleid dat de realisatie van beleidsdoelstellingen beoogt
je beheert de aankopen als een goede huisvader/-moeder 
je geeft advies ter optimalisatie van processen met financieel-administratieve inslag
Externe communicatie   Initiëren, ontwikkelen en stimuleren van optimale klantgerichte communicatie
 
Dit omvat ondermeer volgende taken :
je stelt een modern communicatiebeleid voor en voert het uit na goedkeuring door het directiecomité
je houdt samen met het team en de infodienst  het promotie- en communicatiemateriaal up to date
je doet voorstellen tot vernieuwing onder andere naar digitalisering/online toepassingen
Interne communicatie Instaan voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie zodat het beleid en de medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn
 
Dit omvat ondermeer volgende taken :
organiseren van voorafgaande besprekingen inzake potentiële nieuwe activiteiten
overleg met het directiecomité en de raad van bestuur 
organiseren van teamoverleg
voortgangs- en beleidsgericht rapporteren
instaan voor bottom-up en top-down communicatie
stimuleren van wisselwerking en dienst overschrijdend overleg
informeren van bestuur en collega’s omtrent activiteiten en ontwikkelingen die betrekking hebben op het beleidsdomein
Kennisontwikkeling Het gebruik maken en verder ontwikkelen van kennis dat bijdraagt aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen
 
Dit omvat ondermeer volgende taken :
je volgt proactief de evoluties en trends op  en in het bijzonder vlak van MICE en zet je inzichten om naar concrete aanbevelingen om de aanpak en werking te verbeteren.
je onderhoudt een breed netwerk met externe partners en vakorganisaties.
je neemt deel aan beurzen, netwerkevenementen, opleidingen en workshops met het oog op het constant up to date houden van jouw kennis en expertise
je neemt initiatieven tot kennisdeling
 
 

4. Competenties

 
Verbindend leiding geven
 
 • Nodigt medewerkers uit om hun inbreng te geven.
 • Inspireert medewerkers.
 • Zorgt ervoor dat samenwerking en samenhang tot stand komen.
 • Zorgt voor continue en open communicatie o.a. door zelf het goede voorbeeld te geven.
 • Weet mensen te stimuleren tot het vinden van oplossingen bij belemmeringen tussen
 • personen.
 • Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren zodat er een goed draagvlak ontstaat
 • zorgt voor een duidelijke formulering van de opdrachten, verwachtingen en rollen van de medewerkers
 • komt op voor behoeften en verwachtingen van de medewerkers
 • stimuleert medewerkers hun competenties in te zetten en te vergroten
 
 
 
 
 
Strategisch handelen
 
 • Zet beleid en visie om in operationele beleidsplannen en organisatiestructuren
 • Zet beleid en visie om in concrete doelen voor de organisatie
 • Houdt rekening met de impact van acties en beslissingen op korte en lang termijn
 • Draagt bij tot het uitstippelen van de beleidslijnen van de organisatie op lange termijn
 • Stelt binnen zijn/haar takenpakket duidelijke prioriteiten
 
Samenwerken
 
 • overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen
 • leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na
 • blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk belang
 • helpt anderen
 • stelt het gezamenlijk belang boven het eigenbelang
 • stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep
 • zoekt mee naar oplossingen bij conflicten
 • gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering voor ieders eigenheid
 
 
Netwerken
 
 • legt en onderhoudt relaties met mensen in en buiten de organisatie
 • neemt initiatief tot samenwerking met andere diensten, ook buiten de organisatie 
 • kan relaties opbouwen en onderhouden met mensen van allerlei niveaus
 • zoekt naar mogelijkheden om het netwerk te benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking
 • houdt bij eigen beslissingen rekening met de opdracht en belangen van andere diensten
 • doorziet belangen en posities van anderen en kan daarmee omgaan
 
Ondernemen
 
 • ziet en signaleert kansen of opportuniteiten
 • onderzoekt behoeften en neemt acties om de dienstverlening te optimaliseren
 • weet bestaande diensten kenbaar te maken aan het brede publiek
 • ziet nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bestaande instrumenten
 • kan veranderingen initiëren, ondersteunen en begeleiden
 • betrekt personen die te maken zullen hebben met de gevolgen van de verandering
 • toetst voorstellen aan de realiteit
 
Visie ontwikkelen
 
 • neemt afstand van de dagelijkse problemen
 • neemt tijd om vooruit te denken
 • overziet grote gehelen en vereenvoudigt complexe situaties
 • ziet trends of verbanden met andere situaties of evoluties
 • richt zich op de hoofdlijnen en langere termijn
 • kan strategieën op een heldere manier voorstellen
 
Plannen en organiseren
 
 • plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten
 • stemt systemen, procedures, middelen, tijd en mensen op elkaar af
 • houdt rekening met zaken die op lange termijn spelen
 • past de planning aan indien veranderende omstandigheden dit eisen
 • plant meetmomenten in om te toetsen of prestaties/resultaten voldoen aan de verwachtingen en stuurt bij indien nodig
 • verzekert continuïteit en behoudt overzicht
 
Besluitvaardigheid
 
 • kan snel een doordacht standpunt innemen
 • neemt beslissingen op tijd en stelt ze niet onnodig uit
 • kan beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie of met onzeker resultaat
 • kan alleen beslissen, zonder overleg met anderen
 • informeert alle betrokkenen
 • verdedigt een beslissing
 
Creativiteit
 
 • stelt bestaande zaken ter discussie en stelt alternatieven voor
 • kijkt naar zaken vanuit verschillende invalshoeken en komt op basis hiervan tot nieuwe oplossingen of ideeën
 • durft te breken met tradities
 • bedenkt nieuwe werkwijzen
 • kan improviseren en experimenteren
 
 

5.Vaktechnische competenties

 

 • je bent vertrouwd met marketingtechnieken en de organisatie van commerciële activiteiten
 • je hebt kennis van gezond financieel beheer
 • Je hebt expertise en/of sterke affiniteit in minstens 1 van volgende domeinen: MICE, cultuur, evenementensector of toerisme
 • je beschikt over de nodige credibiliteit via een bestaand netwerk in de bedrijvenwereld en minstens 1 van volgende domeinen: MICE, cultuur, evenementensector of toerisme
 • talenkennis: Nederlands
 • informatica: goede kennis MS Office
 
 
 

6.Aanbod

 
Voor deze uitdagende mandaatfunctie van vier jaar (verlengbaar) voorzien we een mooi
salarispakket met een brutojaarsalaris van: Minimum (A5a 4 jaar anciënniteit) 31.400 x index 1,7410 = 54.667,40 EUR en maximum (A5b, 24 jaar anciënniteit) 48.600 x index 1,7410 = 84.612,60 EUR
 Dit wordt aangevuld met extralegale voordelen: –
 
 • Laptop
 • GSM
 • vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • hospitalisatieverzekering (uitgebreide formule)
 • maaltijdcheques
 • tweede pensioenpijler (werkgeversbijdrage van 5 %)
 • glijdende uurroosters
 • aantrekkelijke verlofregeling (minstens 30,5 vakantiedagen op jaarbasis)
 • wagen ter beschikking voor dienstverplaatsingen
 

Meerekenbare anciënniteit

De volgende prestaties worden als volgt meegeteld voor het vaststellen van de geldelijke en/of schaalanciënniteit:
 • alle werkelijke diensten die bij een overheid werden gepresteerd; als die beroepservaring relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld, wordt ook schaalanciënniteit toegekend. Die schaalanciënniteit wordt toegekend op basis van een vergelijking van die diensten met de voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt.
 • Voor beroepservaring in de privé-sector of als zelfstandige wordt op voorwaarde dat die beroepservaring relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld, geldelijke anciënniteit toegekend voor een maximum van 6 jaar. Die administratieve anciënniteiten worden toegekend op basis van een vergelijking van die diensten met de voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt.
 

Wervingsreserve

Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in een wervingsreserve met een geldigheidsduur van één jaar opgenomen.
 
 


SELECTIEPROGRAMMA

 
De selectieprocedure bestaat uit een mondelinge proef, een geval studie en een    assessment proef.
 
De mondelinge proef is voorzien op 4, 9 en/of 10 november .
 
De presentatie van de gevalstudie – indien geslaagd voor de mondelinge proef - is voorzien op 26 november.
 
 1. Mondelinge proef (50 punten)
 
Hier wordt er onderzocht of de kandidaten de juiste attitude hebben, er sprake is van een ‘cultural fit’ en worden de belangrijkste competenties, kennis, maturiteit, motivatie en/of het inzicht in de functie gemeten aan de hand van een interview met de selectiecommissie. Het kan dat de kandidaten vooraf een persoonlijkheidsvragenlijst dienen in te vullen, waarvan bepaalde elementen aan bod kunnen komen tijdens het interview.
 
De mondelinge proef telt mee voor in totaal 50 punten. Enkel de kandidaten die minimum 50% van de punten behalen zijn geslaagd voor de mondelinge proef en worden toegelaten tot het volgende onderdeel van de selectie.
 
 
 1. Gevalstudie (50 punten)
 
Dit onderdeel omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst/functiebeschrijving. De wetgeving of specifieke kennis met betrekking tot de functie kan hierin worden verwerkt. Hier wordt onderzocht of de kandidaten de juiste know-how en attitude hebben en worden een aantal competenties eigen aan de functie gemeten, dit aan de hand van een schriftelijke opdracht zoals bv. een thuisopdracht. De context van de cases wordt uitgebreid geschetst evenals de opdrachten die de kandidaat dient te verwerken. De kandidaat bereidt de opdracht voorafgaand voor en licht zijn/haar aanpak toe aan de hand van een presentatie voor de selectiecommissie.
 
De gevalstudie telt mee voor in totaal 50 punten. Enkel de kandidaten die minimum 50% van de punten behalen zijn geslaagd voor de gevalstudie
3. Assessment proef
Hierbij worden via een interview, diverse tests en één of meerdere simulatieoefeningen de overeenstemming met het gewenste profiel en het groeipotentieel van de kandidaat nagegaan. Een bevraging bij ‘referenties’ (bv. eerdere werkgevers) kan hier deel van uitmaken. Enkel de kandidaten met een vermelding ‘geschikt’ worden weerhouden.
 
Om in totaliteit als geslaagd te worden beschouwd, dient de kandidaat 60% te behalen van de punten op de verschillende onderdelen samen en geschikt bevonden zijn in het assessment.
 

 

 
 

KANDIDAATSTELLING 
Kandidaatstelling gebeurt door te solliciteren via gent@searchselection.com

uiterlijk op maandag 25/10/2021.

 
Bezorg ons je sollicitatiebrief met CV en kopie diploma.
Overtuig ons van de vereiste 4 jaar leidinggevende ervaring binnen de sector van MICE, toerisme, cultuur of de evenementsector.
 

 

 
 

MEER INFO ? 
Voor meer informatie of verduidelijkingen kan je terecht bij Hubert Schmitt, - tel 059 33 91 91– hubert.schmitt@bredene.be
 

MEC STAF VERSLUYS
Kapelstraat 76
8450 Bredene
T 059 56 19 60
info@stafversluyscentrum.be

Openingsuren:
juli en augustus
elke dag van 10.00 - 17.00

Maandag t.e.m.vrijdag
9:00 - 12:15 / 13:30 - 17:00
Zaterdag
10:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
zon- en feestdagen apr. t.e.m. okt.
10.00 - 12.00
zon- en feestdagen nov. t.e.m mrt.
gesloten


Kaarten:
- balie MEC Staf Versluys,
  Kapelstraat 76, 8450 Bredene
-
online:
  www.stafversluyscentrum.be
- callcenter: 059 56 19 60
   (bij telefonische boeking wordt € 3
    reservatie aangerekend)

- betalen met
  cultuurcheques mogelijk