Het MEC Staf Versluys heeft een vacature voor een technisch medewerker - theatertechnicus C1-C3

technisch medewerker  - theatertechnicus
 
niveau C1-C3
 
informatie AANWERVINGsexamen - voltijds - in CONTRACTUEEL verband
(contract onbepaalde duur, WERVINGSRESERVE 2 MAANDEN)
 
·   voorwaarden (algemene voorwaarden - specifieke aanwervingsvoorwaarde (diploma))
·   functiebeschrijving – wat verwachten we?
·   arbeidsvoorwaarden – wat bieden we? (salarisschaal - meerekenbare anciënniteit - loopbaan - weddeverhogingen - andere geldelijke voordelen)
·   selectieprogramma
·   wervingsreserve
·   hoe solliciteren? (met uiterste datum kandidaatstelling)
·   contactpunt verdere info

VOORWAARDEN
 
algemeen:
Om toegang te hebben tot een functie bij het AGB moeten de kandidaten:
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 
Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
 
Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten:
1° de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
2° voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966;
3° slagen voor de selectieprocedure.
 
De kandidaten moeten ook voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is.
 
specifieke aanwervingsvoorwaarde (diploma):
o    niveau C: in het bezit zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
 
FUNCTIEBESCHRIJVING – wat verwachten we?
 
Functiebeschrijving technisch medewerker- theatertechnicus
 
I.     Benaming van de functie
Technische medewerker - theatertechnicus
niveau C1-C3
 
II.    Doelstelling
Onder leiding van de  directeur en de ploegbaas organiseren, coördineren en uitvoeren van technische en logistieke taken in het meeting –en eventcentrum Staf Versluys volgens opgedragen methode en schema teneinde op een vlotte manier de technische omkadering van theatervoorstellingen en andere events te garanderen
 
III.  Verantwoordelijkheden en taken
1. technische, logistieke en administratieve ondersteuning en coördinatie
- opmaak werkplanning in samenspraak met de ploegbaas
- opmaken van bestelbons, huur materiaal voor voorstellingen
- controle en opvolging technische fiches en podiumplannen
- voorstellen formuleren voor aankoop van technische benodigdheden, onderhoud en uitbreiding
- opmaak nota’s, aanbestedingen en begrotingsvoorstellen inzake techniek en onderhoud
- up to date houden van technische fiches zalen
- mede toezicht houden op naleven veiligheidsvoorschriften en uitbatingsvoorschriften
- begeleiding medewerkers
- instaan voor kwalitatief technisch werk
- voorbereiden voorstellingen op technisch vlak in samenspraak met de ploegbaas
- instaan voor technische op- en afbouw
- functioneren als contactpersoon op technisch vlak voor externe gebruikers en bezoekende technici
- contact met gezelschappen en hun technici
- onderhoudswerkzaamheden aan technisch materiaal
 
2. Andere
- defecten en beschadigingen melden;
- melden van de noodzakelijk aankoop van producten;
- helpen bij ontruiming van lokalen;
- opruiming van de vergaderzalen;
- polyvalent meewerken bij organisatie diverse activiteiten;
- helpen met de opvang van de gebruikers van de zalen indien nodig en helpen gebruiksklaar zetten van de zalen;
- actief deelnemen aan werkoverleg
- rapporteren van problemen inzake theatertechniek aan de ploegbaas
- controle op staat gebruikt materiaal en gebouwen
 
 
IV.  Profiel
 
1.  Vaardigheden
- taken verzorgd en correct afwerken;
- kunnen overleggen en samenwerken.
- probleemoplossend kunnen denken en handelen
- kunnen werken onder tijdsdruk
 
2.  Kennis
- grondige theoretische en praktische kennis van elektriciteit, belichting, mechanica en informatica
- grondige kennis van bediening theatertechnische apparaten en podiumtechnieken
- basiskennis op meerdere domeinen van manuele arbeid;
- .goede kennis van de veiligheidsconcepten en arbeidsreglementering
 
3.  Attitude
- kunnen omgaan met hiërarchische structuren;
- zeer flexibel zijn inzake taakinhoud en uurrooster;
- bereid zijn om volgens een variabel uurschema te werken en om ’s avonds en tijdens weekends te werken
- stiptheid;
- zin voor orde, netheid en hygiëne;
- verantwoordelijkheidszin en bekommernis om eigen en andermans veiligheid;
- tact en discretie;
- bereidheid tot samenwerken en bijscholing;
- empathie tot collega’s;
- openstaan voor suggesties en opbouwende kritiek;
- zorgzaam omspringen met materiaal;
- spontaan zoeken naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van tijd en middelen.
- interesse voor specifiek werkveld van het eventcentrum
 
ARBEIDSVOORWAARDEN - wat bieden we ?
 
uitgewerkte salarisschaal (niet-geïndexeerde bruto jaarbedragen)
 
aantal jaren geldelijke anciënniteit wedde
schaal C1
wedde
schaal C2
wedde
schaal C3
0 13.550 14.250 15.900
1 14.150 14.800 16.550
2 14.150 14.800 16.550
3 14.750 15.400 17.150
4 14.750 15.400 17.150
5 15.300 16.000 17.750
6 15.300 16.000 17.750
7 15.900 16.600 18.400
8 15.900 16.600 18.400
9 16.500 17.200 19.000
10 16.500 17.200 19.000
11 17.100 17.800 19.650
12 17.100 17.800 19.650
13 17.700 18.400 20.250
14 17.700 18.400 20.250
15 18.300 19.000 20.850
16 18.300 19.000 20.850
17 18.900 19.600 21.500
18 18.900 19.600 21.500
19 19.500 20.200 22.100
20 19.500 20.200 22.100
21 20.100 20.750 22.750
22 20.100 20.750 22.750
23 20.650 21.350 23.350
24 20.650 21.350 23.350
25 21.250 21.950 23.950
26 21.250 21.950 23.950
27 21.950 22.800 24.800
 
 
berekening wedde
 
De maandelijkse brutowedde wordt als volgt berekend op basis van het niet-geïndexeerde bruto jaarloon (= bedragen vermeld in de tabellen van de uitgewerkte weddenschaal):
 
niet-geïndexeerd bruto jaarloon x index der consumptieprijzen
12 maanden
 
voorbeeld
loon juni 2020, personeelslid in niveau C1, met een geldelijke anciënniteit van 7 jaar:
 
15.900 EUR x 1,7410 (= index vanaf 01/04/2020) = 2.306,83 EUR (*)
12 maanden
 
(*) Dit  brutobedrag wordt voor de wedden die onder een welbepaalde grens blijven nog verhoogd met de maandelijkse haard- of standplaatstoelage.
 
 
meerekenbare anciënniteit
De volgende prestaties worden als volgt meegeteld voor het vaststellen van de geldelijke en/of schaalanciënniteit:
·         alle werkelijke diensten die bij een overheid werden gepresteerd; als die beroepservaring relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld, wordt ook schaalanciënniteit toegekend. Die schaalanciënniteit wordt toegekend op basis van een vergelijking van die diensten met de voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt.
·         voor beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt op voorwaarde dat die beroepservaring relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld, geldelijke anciënniteit toegekend voor een maximum van 6 jaar. Die administratieve anciënniteiten worden toegekend op basis van een vergelijking van die diensten met de voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt.
 
functionele loopbaan
De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salarisschalen zijn voor het niveau C1-C2-C3 zijn:
a) van C1 naar C2 na 4 jaar schaalanciënniteit in C1 en een gunstig evaluatieresultaat;
b) van C2 naar C3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in C1 en C2 en een gunstig evaluatieresultaat.
 
weddeverhogingen
De wedde stijgt op de volgende 2 manieren:
 
1)    op basis van de geldelijke anciënniteit via de 1- tot 2-jaarlijkse periodieke verhoging (verticale doorstroming in de uitgewerkte salarisschaal, dus van boven naar beneden)
 
De geldelijke anciënniteit: ·   is het aantal dienstjaren (zie kolom 1 van de uitgewerkte salarisschaal) dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de wedde.
 
  ·   wordt bij de indiensttreding vastgesteld en bestaat uit de eventuele voorgaande periodes van tewerkstelling in de openbare sector (komt onbeperkt in aanmerking) en/of in de privé-sector (enkel relevante ervaring komt in aanmerking voor maximum 6 jaar).
 
  ·   wordt vanaf de tewerkstelling bij het bestuur automatisch per jaar verhoogd, zodat het personeelslid in de lopende weddenschaal  (bijvoorbeeld C1) geniet van de jaarlijkse en vervolgens 2-jaarlijkse periodieke weddeverhogingen.
 
2)    op basis van de schaalanciënniteit via de overgang van de weddenschaal C1 naar C2 na 4 jaar en naar C3 na nog eens 14 jaar (horizontale doorstroming in de uitgewerkte salarisschaal, dus van links naar rechts)
 
De schaalanciënniteit: ·   is de anciënniteit verworven bij het bestuur in een welbepaalde weddenschaal van de functionele loopbaan. Elk niveau is onderverdeeld in (meestal) 3 opeenvolgende schalen, waardoor het personeelslid over de mogelijkheid beschikt om binnen zijn eigen functie een gunstiger weddenschaal te verkrijgen.
 
  ·   start voor een nieuw personeelslid doorgaans in de eerste schaal (C1). Na tenminste 4 jaar anciënniteit in deze eerste schaal en mits een gunstige evaluatie schuift het personeelslid door naar de hogere tweede schaal (C2). Vervolgens kan het personeelslid na nog eens 14 jaar bijkomende anciënniteit en opnieuw een gunstige evaluatie overgaan naar de hogere derde schaal (C3).
 
andere geldelijke voordelen
·         vakantiegeld en eindejaarstoelage
·         maaltijdcheques (maximum netto-waarde per maand: ± 100 EUR)
·         hospitalisatieverzekering
·         fietsvergoeding woon-werkverkeer
·         tweede pensioenpijler
 
SELECTIEPROGRAMMA
 
De selectieprocedure bestaat als volgt uit een praktisch en een mondeling gedeelte:
 
A. Praktisch gedeelte – dat eventueel schriftelijk afgenomen kan worden: op 50 punten
·         Proef 1 op 40 punten: Praktijkproef i.v.m. algemene technische kennis rond de uit te oefenen functie
·         Proef 2 op 10 punten: Case i.v.m. kennis van de werking van de dienstverlening van het AGB en administratieve vaardigheden
 
B. Mondeling gedeelte : op 50 punten
·         Proef 1 op 25 punten: Tests (rollenspel, beslissingsboom) in verband met de contact- en communicatievaardigheden, de samenwerking en de zelfstandigheid
·         Proef 2 op 25 punten: Interview over de attitude en de algemene ontwikkeling
 
Om als geslaagd te worden beschouwd moet de kandidaat in elke proef minstens 50% van de punten behalen en over het gehele selectieprogramma minstens 60% van de punten behalen.
 
data afname proeven
  • De kandidaten worden voor minstens het eerste gedeelte van de selectie (mondelinge gedeelte) uitgenodigd op zaterdag 31 oktober 2020 voor deelname aan de selectieproeven in het Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76 te 8450 Bredene.
  • Het praktisch gedeelte van de selectie gaat ofwel op dezelfde dag door, of op een nader te bepalen datum.
 
WERVINGSRESERVE
 
Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in een wervingsreserve met een geldigheidsduur van twee maanden opgenomen. Er kan geen nieuwe aanwervingsprocedure georganiseerd worden zolang er voor dezelfde functie nog kandidaten opgenomen zijn in een daarvoor nog geldige wervingsreserve.
Bij een nieuwe vacature worden alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten geraadpleegd om deze vacature te vervullen. Kandidaten die niet gekozen worden, behouden hun plaats op de wervingsreserve voor de volledige duur ervan, tenzij ze zelf te kennen geven van elke aanstelling af te zien.
 
HOE SOLLICITEREN ? (met uiterste datum kandidaatstelling)
 
Neem deel aan de selectieprocedure en stuur hiervoor uiterlijk 30/10/2020 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het AGB: Kapelstraat 76 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be. Opgelet: Indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen.
 
MEER INFO ?
 
Voor nog meer informatie of verduidelijkingen kan je terecht bij de personeelsdienst - tel. 059/33.91.91 - personeelsdienst@bredene.be - Gemeentehuis, Centrumplein 1, 8450 Bredene. 
 
 

MEC STAF VERSLUYS
Kapelstraat 76
8450 Bredene
059 56 19 60
info@stafversluyscentrum.be

Openingsuren:
Maandag t.e.m.vrijdag
9:00 - 12:15 / 13:30 - 17:00
Zaterdag
10:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
zon- en feestdagen apr. t.e.m. okt.
10.00 - 12.00
zon- en feestdagen nov. t.e.m mrt.
gesloten

juli en augustus
elke dag van 10.00 - 17.00


Kaarten:
- balie MEC Staf Versluys,
  Kapelstraat 76, 8450 Bredene
-
online:
  www.stafversluyscentrum.be
- callcenter: 059 56 19 60
   (bij telefonische boeking wordt € 3
    reservatie aangerekend)

- betalen met
  cultuurcheques mogelijk